Mỹ Phong Phước Hưng-Trà Cú

Địa điểm: Phước Hưng, Trà Cú, Trà Vinh

Chủ đầu tư: Công ty Mỹ Phong (Xưởng Phước Hưng - Trà Cú)
Phạm vi công việc: Xây dựng nhà xưởng nhà kho, hạ tầng, đường nội bộ, văn phòng & các hạng mục khác…
Năm xây dựng: