Ban lãnh đạo

Họ và tên Chức vụ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ THÀNH
Ông Nguyễn Vũ Lang Chủ tịch hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Quốc Trung Phó chủ tịch hội đồng quản trị
Bà Huỳnh Thị Minh Trinh Thành viên hội đồng quản trị
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ THÀNH
Ông Nguyễn Vũ Lang Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Trung Phó tổng giám đốc
Ông Lâm Văn Hậu Phó tổng giám đốc
Ông Nguyễn Ngọc Đạt Phó tổng giám đốc
Ông Lê Anh Thành Phó tổng giám đốc
Ông Nguyễn Ngọc Chánh Phó tổng giám đốc
Ông Từ Duy Thanh Phó tổng giám đốc
Ông Nguyễn Đinh Ngọc Hoàng Phó tổng giám đốc