Nhân sự chủ chốt

Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
Ông Nguyễn Thành Dũng Trưởng phòng kinh doanh  Cấp phối bê tông
Ông Đồng Minh Luân Trưởng phòng kỹ thuật Kỹ sư xây dựng
Ông Từ Duy Thanh Trưởng phòng tài chính Tài chính kế toán
Bà Từ Thị Cẩm Hiền Kế toán trưởng Kế toán trưởng
Ông Phạm Ngọc Nam Trưởng phòng thiết kế Kiến trúc xây dựng
Ông Nguyễn Ngọc Chinh Giám đốc chi nhánh Duyên Hải Kỹ sư xây dựng 
Ông Huỳnh Hữu Tường Giám đốc dự án Duyên Hải Kỹ sư xây dựng 
Ông Nguyễn Trung Tính Trưởng phòng kinh doanh Cấp phối bê tông 
Ông Trương Tấn Bửu Phiên dịch Phiên dịch 
Ông Phan Hữu Phước Trạm trưởng trạm bê tông Kỹ sư xây dựng 
Ông Trương Ngân Giang Quản lí bê tông hiện trường Kỹ sư xây dựng 
Ông Nguyễn Phú Thịnh Quản lí chất lượng vật liệu + bê tông Kỹ sư xây dựng 
Ông Nguyễn Tấn Thành Giám đốc chi nhánh Phú Quốc Kỹ sư xây dựng
Ông Nguyễn Thy Cầm Trạm trưởng trạm bê tông Kỹ sư xây dựng