Thành tích trước 2016
Bằng khen Doanh Nhân Tiêu biểu 2009 Bằng khen Doanh Nhân Tiêu biểu 2009
Giấy khen Tham gia tích cực  Phong trào PLXH Giấy khen Tham gia tích cực Phong trào PLXH
Giấy khen Chấp hành tốt Chính sách Thuế 2010 Giấy khen Chấp hành tốt Chính sách Thuế 2010
Chứng nhận Doanh Nhân Tiêu biểu 2010 Chứng nhận Doanh Nhân Tiêu biểu 2010
Giấy khen Chấp hành tốt Chính sách Thuế 2008 Giấy khen Chấp hành tốt Chính sách Thuế 2008
Bằng khen Doanh nghiệp SXKD Giỏi 2009 Bằng khen Doanh nghiệp SXKD Giỏi 2009
Giấy khen Chấp hành tốt Chính sách Thuế 2007 Giấy khen Chấp hành tốt Chính sách Thuế 2007
Bằng khen Doanh Nhân Tiêu biểu 2008 Bằng khen Doanh Nhân Tiêu biểu 2008