Kết quả thí nghiệm- loai BT: có kháng thấm PP1 13+-2