Kết quả thí nghiệm - loai BT: có kháng thấm PP1(12,5+-2,5)