Kết quả thí nghiệm vật liệu thô - Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải I