Danh sách dự án cung cấp bê tông

Dự án bê tông thương phẩm Trà Vinh

Địa điểm: Ngân hàng, trường học, công ty trong tỉnh Trà Vinh

Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh

Địa điểm: Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Dự án bê tông Phú Quốc - Kiên Giang

Địa điểm: Số 38 - Rạch Hàm - Hàm Ninh - Phú Quốc - Kiên Giang